FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमासूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष र वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निबेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२) जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा प्रतिलिपि

३) घर जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा

४) चालु आ.व सम्मको मालपोत वा सम्पति कर तिरेको रसिद

५) सर्जमिन गरि बुझ्नु पर्ने भए साक्षि बस्ने ५ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपि

६) अन्य कागजातहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमासूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष र वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रु २५० /- र अंग्रेजीमा रु 500 /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निबेदन पत्र
२) नागरिकताको प्रतिलिपी र सनाखत
३) अभिभावक र कार्यालयको रहोबरमा गरेको सनाखत पत्र
४) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का पत्र
५) अन्य कागजातहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमासूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष र वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रु २५० /- र अंग्रेजीमा रु 500 /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) दुलहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२) आवस्यक खण्डमा बसाई सराई दर्ता प्रमाणपत्र
३) चालु आ.व . सम्मको मालपोत वा सम्पति कर तिरेको रसिद
४) २०३४ पछिको हकमा बिबाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
५)दुलहा दुलही दुवै उपस्थिति भइसनाखत गर्नुपर्ने
६) अन्य कागजातहरु

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमासूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निबेदन
२) नागरिकता प्र.पत्र / जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि
३) फरक भएका कागजातहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सर्जमिन भएको मितिले १५ दिन पछि निवेदक उपस्थित भएको बखत
जिम्मेवार अधिकारीः- इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- गाउपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नक्सापास किताब रु ५०० र नक्सापास स्वीकृत दस्तुर square fit र तल्लाको आधारमा
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित व्यक्तिको निबेदन
२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि
४) चालु आ.ब मा बुझाएको मालपोत रसिद
५) प्रमाणित नापी नक्सा
६) कन्सल्टेन्सी द्वारा बनाएको घरको डिजाइन नक्सा

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अधय्क्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निबेदन
२) जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र
३) शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४) बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्र
५) पासपोर्ट साईजको फोटो ५ प्रति
६) बिबाहित महिलाको हकमा बिवाह दर्ता प्रमाणपत्र , माइतीपट्टिको बाबु वा आमा वा परिवारको कुनै सदस्यको नागरिकता

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अधय्क्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००/- पाच कठा सम्म र प्रति कठा १०० थप्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित हकदारको निबेदन
२) मृतक जग्गाधनीको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र (जग्गाधनीको मृत्यु भएको भए )
३) जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा
४) चालु वर्षमा बुझाएको मालपोत रसिद
५) हकदारको ना.प्र.प को प्रतिलिपि
६) नाता प्रमाणित
७) आवश्यक परेमा मुचुल्का

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अधय्क्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा २५० /- , अंग्रेजीमा ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित व्यक्तिको निबेदन
२) नाता सम्बन्ध खुल्ने प्रमाण कागज
३) गाउ सर्जमिन सहित वडा समितिको सिफारिस (नाता सम्बन्ध खुलेको प्रमाण नआएमा)
४) नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको फोटो २/२ प्रति
५) नागरिकता प्रमाणपत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी (वडा सचिब )
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि :शुल्क र सो भन्दा बढी भएमा रु ५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निबेदन पत्र
२) अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि निर्णय भएको प्रमाणित प्रतिलिपि
३) पति र पत्नी दुबैको नागरिकताको प्रतिलिपि
४) केटाको स्थायी ठेगाना सोहि वडाको हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकधिकारी (वडा सचिब )
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि :शुल्क र सो भन्दा बढी भएमा रु ५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) घरमुलीको सूचना फारम
२) सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र , परिवारहरुको नाम नातासम्बन्ध र जन्म मिति
३) बसाईसराई भएको स्थानको जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपत्र (जानेको लागी )
४) बसाईसराई आउनेको हकमा बसाई परित्याग गरेको स्थानिय तहको स्थानीय पन्जिकधिकरिको कार्यालयबाट जारी गरेको बसाई सराई दर्ता प्रमाणपत्र ,नागरिकताको प्रतिलिपि , परिवारहरुको नाम ,नातासम्बन्ध र जन्म मिति

Pages

सम्पर्क विवरण

ठेगाना : दुम्किबास ,विनयी त्रिबेणी -२ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व

जिमेल: ito.binayitrivenimun@gmail.com

इमेल: info@binayitribenimun.gov.np

सम्पर्क न : ०७८४१६१८२ ,०७८४१६१८५ ,९८४७००६८०२

Youtube